SOMI- ROMOOC SÀN PHẲNG - 40FEET ( 3 TRỤC)
SOMI- ROMOOC SÀN PHẲNG - 40FEET ( 3 TRỤC)
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả :
GIÁ: Vui lòng gọi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NéI DUNG

TH¤NG Sè Kü THUËT

Kích

th­ưíc

ChiÒu dµi toµn bé

12.380 mm

ChiÒu réng toµn bé

2.480 mm

ChiÒu cao toµn bé

1.500 mm

ChiÒu dµi c¬ së

7.150 + 1.310 + 1.310 mm

2. T¶i träng

Khèi lư­îng kh«ng t¶i

7.850 Kg

T¶i träng cho phÐp tham gia giao th«ng

28.500 Kg

T¶i träng thiÕt kÕ

70.000 Kg

Tæng t¶i träng

36.350 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn chèt kÐo

12.380 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn trôc

Trôc tr­ưíc

7 990 Kg

Trôc gi÷a

7 990 Kg

Trôc sau

7 990 Kg

3. KÕt cÊu thÐp

Lo¹i thÐp

ThÐp chÞu lùc

4. Phô tïng

Chèt kÐo

Chèt kÐo 2inch, hiÖu JOST, kiÓu hµn

Ch©n chèng

Fuwa

Lo¹i 80.000 Kg

HÖ thèng gi¶m xãc

§ßn c©n b»ng, nhÝp 8 l¸.

Trôc

3 trôc vu«ng 13 tÊn, hiÖu Fuwa.

La r¨ng

7.50v-20, 10 lç

Lèp

Lèp cã s¨m cì 11.00-20, 18 Pr, Casumina, 13 chiÕc

HÖ thèng phanh

Phanh h¬i, ®Çu nèi hiÖu SAE, kh«ng chèng tr­ưît (kh«ng ABS)