ROMOOC CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH - SÀN VÕNG
ROMOOC CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH - SÀN VÕNG
Trong kho: 0
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả :
GIÁ: Vui lòng gọi
TH¤NG Sè Kü THUËT

NéI DUNG

TH¤NG Sè Kü THUËT

1. KÝch th­íc

ChiÒu dµi toµn bé

13.690 mm

ChiÒu réng toµn bé

3.300 mm

ChiÒu cao toµn bé

2.805 mm

ChiÒu dµi c¬ së

9.250 + 1.310 + 1.310 mm

2. T¶i träng

Khèi l­îng kh«ng t¶i

11.720 Kg

T¶i träng cho phÐp tham gia giao th«ng

23.700 Kg

T¶i träng thiÕt kÕ

80.000 Kg

Tæng t¶i träng

35.420 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn chèt kÐo

11.450 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn trôc

Trôc tr­íc

7 990 Kg

Trôc gi÷a

7 990 Kg

Trôc sau

7 990 Kg

3. KÕt cÊu thÐp

Lo¹i thÐp

ThÐp chÞu lùc

4. Phô tïng

Chèt kÐo

Chèt kÐo 2inches, hiÖu JOST, kiÓu hµn

Ch©n chèng

Fuwa

 

HÖ thèng gi¶m xãc

§ßn c©n b»ng, nhÝp 9 l¸.

Trôc

3 trôc vu«ng lo¹i 15 tÊn, hiÖu Fuwa.

La r¨ng

7.50v-20, 10 lç

Lèp

Lèp cã s¨m cì 10.00-20, 18 Pr, Casumina, 13 chiÕc

(HoÆc lèp cã s¨m cì 11.00-20, 18 Pr, Casumina)

HÖ thèng phanh

Phanh h¬i, ®Çu nèi hiÖu SAE, kh«ng chèng tr­ît (kh«ng ABS)