SOMI- ROMOOC THÀNH LỮNG - DOOSUNG
SOMI- ROMOOC THÀNH LỮNG - DOOSUNG
Trong kho: 0
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả :
GIÁ: Vui lòng gọi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NéI DUNG

TH¤NG Sè Kü THUËT

1. KÝch thư­­íc

ChiÒu dµi toµn bé

14.960 mm

ChiÒu réng toµn bé

  2.500 mm

ChiÒu cao toµn bé

  3.990 mm

ChiÒu dµi c¬ së

8.050 + 1.310 + 1.310 mm

2. T¶i träng

Khèi l­îng kh«ng t¶i

10.500 Kg

T¶i träng cho phÐp tham gia giao th«ng

24.000 Kg

T¶i träng thiÕt kÕ

80.000 Kg

Tæng t¶i träng

34.500 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn chèt kÐo

10.530 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn trôc

Trôc tr­ưíc

7 990 Kg

Trôc gi÷a

7 990 Kg

Trôc sau

7 990 Kg

3. KÕt cÊu thÐp

Lo¹i thÐp

ThÐp chÞu lùc

4. Phô tïng

Chèt kÐo

Chèt kÐo 2inch, hiÖu JOST, kiÓu hµn

Ch©n chèng

Fuwa

 

HÖ thèng gi¶m xãc

§ßn c©n b»ng, nhÝp 8 l¸.

Trôc

3 trôc vu«ng 13 tÊn.

La r¨ng

8.00v-20, 10 lç

Lèp

Lèp cã s¨m cì 12.00-20, 18 Pr, Casumina, 13 chiÕc

HÖ thèng phanh

Phanh h¬i, ®Çu nèi hiÖu SAE, kh«ng chèng trưît (kh«ng ABS)