SOMI- ROMOOC KHUNG XƯƠNG 2 TRỤC
SOMI- ROMOOC KHUNG XƯƠNG 2 TRỤC
Trong kho: 0
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả :
GIÁ: Vui lòng gọi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

NéI DUNG

TH¤NG Sè Kü THUËT

1. KÝch thư­íc

ChiÒu dµi toµn bé

12.350 mm

ChiÒu réng toµn bé

2.480 mm

ChiÒu cao toµn bé

1.460 mm

ChiÒu dµi c¬ së

8.050 + 1.310 mm

2. T¶i träng

Khèi l­ưîng kh«ng t¶i

5.200 Kg

T¶i träng cho phÐp tham gia giao th«ng

23.500 Kg

T¶i träng thiÕt kÕ

45.000 Kg

Tæng t¶i träng

28.700 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn chèt kÐo

10.760 Kg

T¶i träng ph©n bæ lªn trôc

Trôc tr­íc

8.970 Kg

Trôc sau

8.970 Kg

3. KÕt cÊu thÐp

Lo¹i thÐp

ThÐp chÞu lùc

4. Phô tïng

Chèt kÐo

Chèt kÐo 2inch, hiÖu JOST, kiÓu hµn

Ch©n chèng

Fuwa

Lo¹i 80.000 Kg

HÖ thèng gi¶m xãc

§ßn c©n b»ng, nhÝp 7 l¸.

Trôc

2 trôc vu«ng 13 tÊn, hiÖu Fuwa.

La r¨ng

7.50v-20, 10 lç

Lèp

Lèp cã s¨m cì 11.00-20, 18 Pr, Casumina, 9 chiÕc

HÖ thèng phanh

Phanh h¬i, ®Çu nèi hiÖu SAE, kh«ng chèng trưît (kh«ng ABS)